B?o Hi?m Xã H?i Vi?t Nam
Đơn vị BHXH 
Số liệu đóng BHXH (C12 tháng - quý)
STT Tiêu đề Thời gian đưa lên Tập tin đính kèm
1 Số liệu C12 TS tháng 1/2014 21/02/2014 Đăng nhập để xem
2 Số liệu C12 TS tháng 11/2013 27/11/2013 Đăng nhập để xem
3 Số liệu C12 TS tháng 10/2013 27/11/2013 Đăng nhập để xem
4 Số liệu C12 TS quý 3/2013 27/11/2013 Đăng nhập để xem
5 Số liệu C12 TS quý 2/2013 27/11/2013 Đăng nhập để xem
6 Số liệu C12 TS quý 1/2013 27/11/2013 Đăng nhập để xem
7 Số liệu C12 TS quý 4/2012 21/01/2013 Đăng nhập để xem
8 Số liệu C12 TS tháng 11/2012 13/12/2012 Đăng nhập để xem
9 Số liệu C12 TS tháng 1/2012 13/12/2012 Đăng nhập để xem
10 Số liệu C12 TS quý 3/2012 12/10/2012 Đăng nhập để xem
11 Số liệu C12 TS tháng 8/2012 11/09/2012 Đăng nhập để xem
12 Số liệu C12 TS quý 2/2012 07/08/2012 Đăng nhập để xem
13 Số liệu C12 TS tháng 7/2012 07/08/2012 Đăng nhập để xem
14 Số liệu 08 tháng 1/2012 17/02/2012 Đăng nhập để xem
15 Số liệu 08 quý 4/2011 16/01/2012 Đăng nhập để xem
16 Số liệu 08 tháng 11/2011 13/12/2011 Đăng nhập để xem
17 Số liệu 08 tháng 10/2011 03/11/2011 Đăng nhập để xem
18 Số liệu 08 quý 3/2011 17/10/2011 Đăng nhập để xem
19 Số liệu 08 tháng 8/2011 16/09/2011 Đăng nhập để xem
20 Số liệu 08 tháng 7/2011 05/08/2011 Đăng nhập để xem
21 Số liệu 08 quý 2/2011 11/07/2011 Đăng nhập để xem
22 Số liệu 08 tháng 5/2011 09/06/2011 Đăng nhập để xem
23 Số liệu 08 quý 1/2011 21/04/2011 Đăng nhập để xem
24 Số liệu 08 quý 4/2010 18/01/2011 Đăng nhập để xem
Thông báo từ BHXH
STT Thông báo
1 Sử dụng phần mềm iBHXH để giao dịch các thủ tục hành chính với Bảo hiểm xã hội huyện
2 Thông báo về việc trùng sổ BHXH
3 Thông báo về việc triển khai Công văn 1203/BHXH-CSXH của BHXH Việt Nam
4 Thông báo quy định trả thẻ BHYT từ 01/7/2014
5 Về việc tổ chức lớp hướng dẫn sử dụng ứng dụng iBHXH
6 Về tin đồn ngưng giải quyết chế độ Thai sản từ năm 2015
7 Công bố áp dụng hệ thống quản lý chất lượng TCVN ISO 9001:2008
8 Bệnh viện xuyên á tiếp nhận KCB ban đầu từ 10/6/2014
9 Thông báo nơi KCB ban đầu quý III/2014
10 Thông báo thay đổi giờ làm việc
11 Thông báo sử dụng CT iBHXH và nhận thông báo mẫu C12-TS và C71-HD qua CT iBHXH
12 Đăng ký nơi KCB ban đầu tại PKĐK Thiên Vinh-Hóc Môn
13 Biểu mẫu C70a-HD.
14 Hướng dẫn tăng tỷ lệ đóng BHXH và mức lương đóng BHXH, BHYT, BHTN từ tháng 01/2014
15 Đã có kết quả đóng BHXH tháng 11/2013
16 Về việc đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN năm 2013 và gia hạn thẻ năm 2014
17 Yêu cầu sử dụng phần mềm giao dịch hồ sơ điện tử iBHXH
18 Tài Lieu Tập Huấn Chế Độ Chính Sách BHXH.
19 Kê khai việc đóng BHXH, BHYT, BHTN trên hệ thống điện tử
20 Về việc kê khai và điểu chỉnh chức danh công việc tham gia BHXH
21 Văn bản hướng dẫn lương cơ sở chung từ 01/7/2013 theo Nghị định 66/2013/NĐ-CP của Chính phủ
22 Quy định mới về việc cấp lại sổ do mượn hồ sơ đia làm, sổ hỏng, làm mất sổ.
23 Bản cam kết thay thế biên bản trả thẻ
24 Hướng dẫn về việc nghỉ thai sản 6 tháng từ 01/5/2013
25 Quy định mới về việc trẻ thẻ BHYT khi người lao động nghỉ việc, chuyển công tác
26 Thông báo về việc Triển khai tiếp nhận hồ sơ điện tử từ 01/4/2013
27 Danh sách các đơn vị được gia hạn thẻ tự động quý 2/2013
28 Về việc điều chỉnh, bổ sung dữ liệu khi đối chiếu mẫu C13-TS và túi đựng hồ sơ theo Công văn 788/BHXH-CST ngày 26/3/2013 của BHXH TP.Hồ Chí Minh
29 Bổ sung quy trình tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả, điều chỉnh phiếu giao nhận hồ sơ ( 315, 507, 606, 614, 615, 621)
30 Danh sách đơn vị đủ điều kiện gia hạn thẻ tự động năm 2013
31 Thông báo về việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng từ tháng 01/2013.
32 Thông tư 23/2012/TT-BLĐTBXH sửa đổi bổ sung thông tư 19/20008 , về thời điểm đủ điều kiện về tuổi đời hưởng lươn hưu, tình trợ cấp ốm, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.
33 Thông báo về việc kiểm tra và điều chỉnh chức danh công việc
34 Tóm Tắt Các Chế Độ BHXH Bắt Buộc, BHTN, BHXH Tự Nguyện Theo Luật BHXH - Nghị Định 152 Ngày 22/12/2006
35 Điều Chỉnh Chức Danh Nghề và Các Sai Sót Trên Sổ BHXH
36 Về việc rà soát toàn bộ dữ liệu trên tờ thông báo kết quả đóng BHXH, BHYT để làm cơ sở in tờ rời hàng năm
37 THÔNG BÁO IN TỜ RỜI HÀNG NĂM CHO CAC ĐƠN VỊ THAM GIA BHXH, 2010-2011
38 Hướng dẫn thực hiện thí điểm hồ sơ điện tử trong việc cấp thẻ BHYT trẻ em dưới 6 tuổi và người tham gia BHYT tự nguyện
39 Một số vấn đề lưu ý khi quyết toán chế độ ốm đau, thai sản.
40 Điều Chỉnh Phiếu Giao Nhận Hồ Sơ Theo Quyết Định 4294/QĐ-BHXH Ngày 15-10-2012
41 Hướng dẫn quy trình khi lập hồ sơ điều chỉnh thẻ BHYT, sổ BHXH khi bị sai
42 Danh sách đơn vị đủ điều kiện gia hạn thẻ tự động Q4.2012
43 Các biểu mẫu theo từng phiếu Giao nhận hồ sơ
44 Danh sách các đơn vị được gia hạn thẻ tự động quý 3/2012
45 Phiếu giao nhận hồ sơ mới áp dụng từ 15/6/2012 & Biểu mẫu
46 Thông báo về cách báo cáo giảm đối với lao động nghỉ hưởng chế độ Thai Sản
47 Quy định và mẫu biểu mới về công tác thu BHXH, BHYT, BHTN, sổ BHXH, thẻ BHYT từ 01/4/2012
48 Biểu mẫu 14-HSB mới
49 Thay đổi biểu mẫu và quy trình thu, cấp sổ, thẻ BHYT từ 01/3/2012
50 Thời điểm hưởng lương hưu theo Nghị định 132/2007NĐ-CP và việc làm giả giấy nghỉ ốm hưởng BHXH
51 Thông báo điều chỉnh tăng tỷ lệ thu BHXH từ tháng 01/2012
52 Thông báo về việc thực hiện đóng tiền BHXH, BHYT, BHTN năm 2011
53 TB lương tối thiểu vùng từ 01/10/2011 và quy định về truy đóng BHXH
54 Thông báo về việc điều chỉnh nội dung trên trang 3 sổ BHXH
55 Thông báo về việc ghi mã đơn vị trên UNC hoặc phiếu nộp tiền
56 Thông báo hướng dẫn nghiệp vụ
57 Thông báo về việc thay đổi bảng kê và biểu 1a-TBH mới từ ngày 1/8/2011
58 THÔNG BÁO VỀ VIỆC BẢO QUẢN & SỬ DỤNG TỜ RỜI SỔ BHXH
59 THÔNG BÁO NHẮC VIỆC ĐIỀU CHỈNH LƯƠNG TỐI THIỂU VÙNG TỪ NGÀY 1/7/2011
60 TÀI LIỆU TẬP HUẤN
61 ĐIỂU CHỈNH MỤC II CÔNG VĂN SỐ 78/BHXH-THU NGÀY 20/5/2011
62 Thông báo về việc thay đổi lương tối thiểu chung từ ngày 01/5/2011 và quy định về việc truy đóng BHXH, BHYT, BHTN
63 THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐIỀU CHỈNH, SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY TRÌNH TIẾP NHẬN HỒ SƠ TỪ 01/5/2011
Cong van 67.BHXH-THU.doc 01-QD ban hanh quy trinh mot cua.pdf 101-DANG KY THU BHXH BHYT.doc 102- DANG KY BHYT BB.doc 103-THU BHXH BHYT BHTN HANG THANG.doc 104-BHYT HSSV.doc 105-TRA THE THEO YEU CAU.doc 106-CHAM DUT, NGUNG THAM GIA BHXH.doc 201-THU BHXH TU NGUYEN.doc 202-CAP MOI GIA HAN THE BHYT TU NGUYEN.doc 203-TRA THE BHYTTN HO GIA DINH.doc 301- xac nhan so bhxh.doc 302 dieu chinh nhan than.doc 303- muon ho so tham gia bhxh.doc 304- don so bhxh.doc 305- cap lai so mat.doc 306-cap lai so do hong(2).doc 307- cap lai to khai cap so.doc 308-xac nhan dang tham gia bhxh.doc 309- tra so bhxh tham gia duoi 12 thang da nghi viec.doc 310- cap so bhxh ky truoc.doc 311- dieu chinh qua trinh tham gia da chot so..doc 312- capsobhxh mau cu.doc 312-dieu chinh so so bhxh.doc 401-doithe do thongtintrenthekhongdung, quyenloi,nkcb..doc 402 -cap lai, doithedomat,hong..doc 403-xac nhan bhyt 6 thang-3 nam.doc 404, cap the bhyt ky truoc.doc 501,502, 503, 504,505- HS GDC.doc 601 - OM.doc 602 - THAI SAN.doc 603 - DSPHSK.doc 604-605 - TNLD.BNN.doc 606 - HUUTRI.doc 607 - TUAT.doc 608 - BHXH1LAN.doc 609 - CHUYENDEN.doc 610 - CHUYENDI.doc 611- CDBHXH-XNTC.doc 612 - CDBHXH - OM - XNS.doc 613- CDBHXH - THAISAN - XNS.doc 614- CDBHXH - HUUTRI.BL - DCS.doc 615 - HUUTRI-DCS.doc 617 - CDBHXH-HUONGTIEP.doc 618 - QUYET TOAN TC HANG THANG.doc 619 -DIEU CHINH NGHI DINH 83.CP.doc 620 -DIEU CHINH LUONG HUU.doc 616 - PTTGSH-DCCH.doc 617 - CDBHXH-HUONGTIEP.doc 618 - QUYET TOAN TC HANG THANG.doc 619 -DIEU CHINH NGHI DINH 83.CP.doc 620 -DIEU CHINH LUONG HUU.doc 701- SAO Y BAN CHINH.doc mau danh sach xác nhan so.doc Phieu yeu cau thu hoi the bhyt.doc Phieuxacnhanthuhoiso.doc
64 THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI SỐ HIỆU TÀI KHOẢN TIỀN GỬI
65 Hướng dẫn điều chỉnh lương tối thiểu vùng từ ngày 01/01/2011 và từ 01/7/2011 đối với các doanh nghiệp trên địa bàn huyện Hóc Môn
66 V/v Thực hiện chế độ nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ.
67 BẢNG KÊ HỒ SƠ MỘT CỬA & CÁC BIỂU MẪU THU-SỔ-CHÍNH SÁCH
68 Thay đổi thủ tục, hồ sơ giải quyết chế độ BHXH từ ngày 01/7/2010
69 Lịch nộp sổ và dữ liệu khóa sổ đến hết tháng 12/2009
70 Mẫu biểu 3a_TBH có thay đổi công thức tính từ 01/05/2010
71 Qui Trình Trợ Cấp Bảo Hiểm Thất Nghiệp
72 Mức lương tối thiểu chung 730.000 đồng từ 01/05/2010
73 Mức lãi tính phạt chậm đóng từ tháng 01/2010
74 Danh mục các bệnh cần nghỉ việc điều trị dài ngày
75 Danh mục ngành nghề nặng nhọc độc hại
76 Hướng Dẫn Việc Ghi và Chốt Sổ BHXHTừ 01/01/2010
77 Hướng Dẫn Việc Ghi Và Xác Nhận Sổ BHXH
78 Đã có kết quả đóng BHXH,BHTN, BHYT quý 4/2009
79 Tờ khai tham gia BHXH, BHYT, BHTN
80 Tỷ lệ và phương thức đóng BHXH, BHYT bắc buộc, BHTN từ 01/01/2010
81 Danh mục bệnh viện đăng ký khám chữa bệnh ban đầu từ 01/10/2009
82 Các văn bản về BHYT có hiệu lực từ 01/10/2009
83 Giải đáp thắc mắc về các chế độ BHXH
84 Hướng dẫn cách xem thông báo kết quả đóng BHXH, BHTN, BHYT
85 Đã có kết quả đóng BHXH, BHTN, BHYT quý III/2009
86 Hướng dẫn chi tiết cài đặt chương trình QLDL tại đơn vị
87 Hướng dẫn thủ tục tham gia BHXH, BHTN, BHYT đơn vị mới
88 Mã tỉnh cấp CMND
89 Mẫu biểu thu mới từ ngày 01/07/2009
90 Cách tính lãi chậm nộp
91 Thông báo để lại 2%
92 Thông báo tập huấn thu bảo hiểm thất nghiệp
93 Bảo hiểm xã hội huyện Hóc Môn thông báo dời trụ sở
Thông báo từ cổng thông tin IMS
STT Thông báo
1 (03/5/2013): IMS đã bổ sung chức năng reset mật khẩu cho người sử dụng. (04/10/2013)
2 Hướng dẫn đăng nhập (05/10/2013)
3 Hướng dẫn xem số liệu trong hệ thống IMS (04/06/2014)
  • Tr?c tuy?n : 2780
  • Trong ngày: 15,911
  • Tháng này: 405,797
  • T?t c? : 2,503,197